1009-2 Kamisakunobe, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 213-0034, Japan
A
B 1009-2 Kamisakunobe, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 213-0034, Japan